Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") stanoví Vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu nutričního poradenství Nutriční ordinace (Dále jen „NO“).

1.2. Majitelem a provozovatelem Nutriční ordinace je společnost BodyClinic s.r.o., se sídlem Borek 1, 53401 Holice, IČ: 28826957, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 29959 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

1.3. Službami (dále jen „Služby") se rozumí služba nutričního poradenství.

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Vámi a NO dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb.

2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi Vámi a NO zpravidla vzniká nákupem některé služby NO (dále jen „Objednávka") a jejím přijetím NO. Smluvní vztah znamená, že NO je povinna poskytovat Vám objednané Služby a Vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. NO není povinna přijmout Vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z Vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek Vám mají být Služby poskytovány, nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.3. Nejste-li plnoletí, je NO oprávna požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.4. Vezměte prosím v úvahu, že Služby NO nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte NO.

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. NO je povinna poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě.

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou NO (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost, je NO oprávněna přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

4. CENA SLUŽEB

4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit Cenu stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpáte Služby, aniž byste podepsali Objednávku, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem NO platným v době zahájení poskytování Služeb.

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, jste povinni uhradit celou cenu objednaných Služeb při předání Objednávky NO platebními metodami akceptovanými NO.

4.3. NO Vám může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním Služeb nebo využití určitých partnerských služeb, mějte však na paměti, že jde pouze o doporučení, které není podmínkou řádného čerpání Služeb.

4.4. Pokud dojde k odstoupení od poskytování Služeb nebo předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami, máte nárok na vrácení ceny nevyčerpaných Služeb snížené o náklady, které NO vynaložila v souvislosti s Vaší Objednávkou (včetně podílu na režijních nákladech). Pokud se s NO v jednotlivém případě nedohodnete jinak, (i) cena vyčerpaných a nevyčerpaných Služeb bude určena podle ceníku NO platného v době zahájení poskytování Služeb, a není-li takového ceníku, podle obvyklé ceny těchto Služeb, a (ii) náklady, které NO vynaložila v souvislosti s Vaší Objednávkou, budou stanoveny jako paušální storno poplatek ve výši 30 % (třicet procent) z ceny nevyčerpaných Služeb. Pokud uskutečněné platby nepokryjí všechny nároky NO, jste povinni uhradit NO nedoplatek ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od jeho výzvy, a to podle dispozic uvedených ve výzvě.

4.5. Dojde-li v souladu s dohodou stran, zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami k předčasnému ukončení poskytování Služeb, udělujete nám tím souhlas k vystavení opravného daňového dokladu podle § 45 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li vystavení opravného daňového dokladu nezbytné za účelem řádného vypořádání předčasného ukončení poskytování Služeb.

5. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

5.1. Vůči NO, který Vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka.

5.2. Pracovník NO s Vámi sepíše o každé Reklamaci, která je u něj uplatněna, reklamační protokol. Máte právo obdržet kopii reklamačního protokolu.

5.3. Reklamace bude vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi NO písemně nedohodne jinak.

5.4. NO provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

5.5. Pokud NO vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

5.6. Pokud NO vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Vás o tom informuje.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

6.1. Podpisem Objednávky nebo jiným objednáním Služeb udělujete NO souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb. Za účelem vedení evidence klientů je NO oprávněna zpracovávat Vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje.

6.2. Osobní údaje je NO oprávněna zpracovávat po celou dobu, kdy Vám poskytuje Služby, a dále po dobu 5 (pěti) let poté, co Vám naposledy poskytla Služby, nejméně však po dobu 5 (pěti) let ode dne podpisu Objednávky, a to pouze za účelem uvedeným v čl. 6.1. NO je oprávněna využít Vaše osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické a vzdělávací účely.

6.3. NO a další osoby zpracovávající osobní údaje jsou povinni důsledně zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a nesdělit tyto údaje třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud NO využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Vám má, postupem stanoveným zákonem. NO je oprávněna sdělit Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami.

6.4. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám NO povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Firma NO má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.5. Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že NO nebo jeho zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete (i) požádat NO nebo zpracovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby NO nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraní NO nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li NO nebo zpracovatel Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u NO nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

6.6. Podpisem Objednávky vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením NO nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Oznámení a sdělení vůči NO jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu anebo oznámení podle čl. 7.2, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace NO vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

7.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. NO i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

7.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Vámi na straně jedné a firmou Nutriční ordinace na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s NO.

7.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

7.5. Nutriční ordinace je oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách www.nutricniordinace.cz. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 30 (třicet) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách NO.

7.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2015.